CO OBEJMUJE SYSTEM KONTROLI?

Ścisła kontrola musi w pewnym stopniu brak presji rynku zastąpić, choć — jak wskazuje doświadczenie — skuteczność mechanizmu kontroli jako spo­sobu wymuszania większej efektywności jest dość ograniczona. System kontroli jednostek sektora finansów publicznych powinien obej­mować trzy wzajemnie dopełniające się segmenty:kontrolę wewnętrzną, sprawowaną przez pracowników każdej jed­nostki — jej zadaniem jest zapewnienie zgodnego z prawem i efektyw­nego funkcjonowania jednostki; w ramach kontroli wewnętrznej polskie prawo wyróżnia:kontrolę finansową, audyt wewnętrzny, którego zakres sprecyzowano w ustawie o fi­nansach publicznych jako „niezależne badanie systemów zarządza­nia i kontroli w jednostce oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki”;kontrolę zewnętrzną, do której zadań należy dokonywanie niezależ­nej oceny funkcjonowania instytucji wykonujących zadania publiczne oraz ocena rzetelności dokumentów sprawozdawczych przedkładanych przez jednostki sektora finansów publicznych — zasadniczą rolę w sprawowaniu kontroli zewnętrznej odgrywa Najwyższa Izba Kontro­li, ale jest ona sprawowana również przez inne podmioty, w tym — przez biegłych rewidentów (indywidualnych audytorów);niezależną kontrolę obywatelską, sprawowaną głównie przez organi­zacje pozarządowe, niezależne ośrodki badawcze i media.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.